ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Озiм осы тулгага айналдым. Ашыгу — денi сау, арi адемi, корiктi, келбеттi сулу болу ушiн, арбiр адамга мiндеттi турде кажет. Бул акуыз белок ет, балык, жумыртка, табиги iрiмшiк-сыр немесе осiмдiктен жангак, дан турiнде болады. Мен нелiктен таза кайнаган ыстык суга бал мен лимон косып iшетiнiмнiн ман жайына токтала кетейiн. Онын пайымдауынша 40 кун аштыктан кейiн гана шакiрттерiнiн ой-орiсi молдiрленiп, санасы нурланып, омiрдiн терен купиялы iлiмiн менгеруге кабiлеттерi сонда гана жетедi деп есептеген. Олар таулiктiн белгiлi бiр уакытында тангы, тускi, кешкi ас iшулерi керек, курсагы ашсын, ашпасын тамакты сога бередi, онын сорлы танi нашар тамактарга лыка толы.

Добавил: Daicage
Размер: 15.88 Mb
Скачали: 99737
Формат: ZIP архив

Байлық, береке, ризық несібе сұрайтын дұғалар топтамасы. Ислам діні.

Тамактану маманы сiз ушiн тамак iшiп корта алмайды, бiракта кандай болмасын кенес бере алады. Озiм осы тулгага айналдым. Бiз айтамыз, адам картайып бара жатыр деп, бул бiр нарсенi гана бiлдiредi, ол озiнiн кан тамырларын сактау ушiн калай тамактану, калай омiр суру керектiгiн бiлмейдi.

Табигаттын табиги жумыс жасауына богет жасамасак, онын шыгару жуйесiнде мiн жок.

Сіздің жауабыңыз

Сен дурыс iс арекетiн, нагыз демалысын аркылы оз дененнiн саулыгын сактап арттыруын керек. Егер сынгырлаган денсаулыкка, шат-шадыман омiрге, узак гумырга колынды жеткiзгiн келсе жиi-жиi ашык, кайта-кайта кайталап толык тазарганынша тагы ашык, бiлмейтiн кокiрегi сокыр надандардын создерiн тындама, бiреу ушiн бiреу тамак iшпейдi, омiр сурмейдi!

Тангы нан кундiзгi 2-ге дейiн От арекет кылады, сондыктан да тамакты кундiзгi аралыгында iшiнiз, ал келесi тамакты сагат откiзiп барып, кун уясына отырганша кабылданыз. Бул зандар арбiр жуйкеге, арбiр талшыкка, арбiр мушеге жазылган. Алдынгы дастарханда ынкия тойып, суйретiлiп шыккан екi кемпiр, тамак кенiрдекке келiп турса да, жылы-жумсак казы-картага жаудай тиедi.

  МД ОФИС ПО КУРСАМ ИНТЕРКРОСС СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Барлык дандер мен жангактар дамдi арi кунарлы.

Алғашқы жыныстық қатынас (секс) немесе қыздықпен қоштасу (+18)

Тiптi артык тамак iшпесен де, жегенiн жукпайды. Ашыгу эастат iшектегi запыранды алып шыгу аркылы холестериннiн бауырга баруын камтамасыз етiп, кан тамырларында как болып шогiп калмауын реттейдi. Оны 5 баласы, 12 немересi, 14 шобересi жане мындаган iзбасарлары жоктады.

Кейбiреу белогы жогары тамакты, ендi бiреуi томенгi комiртектi, ушiншiсi шикi коконiстердi немесе осiмдiк — сут аралас мазiрлердi усынады. Есiнiзде болсын, сiз тамаксыз кун омiр сурдiнiз, осы уакытта табетiнiз жогалды.

Адам баласына гажайыпты армандау тан касиет! Бiрак бул нак аштык емес, агзанын белгiлi бiр уакытта тамак кабылдауга уйренген адетi.

Онын козкарасынын негiзi мынада болган: Бул керемет емес пе? Адам баласы оразаны тамак iшiп-жеудi шектеп, аз-аздап кана iшiп денсаулыгын жаксартумен коса, жаны мен рухын тазалау ниетiнде устауга тиiс кой. Осыган 2 кiшкене касык борткен бидайды 1 кiшкене касык балга араластырып косыныз.

Самые новые вопросы

Сен оз ойынды, созiндi, мiнезiндi аркашан байсалды да, аскак калыпта устауын керек. Бул жол адемiлiкке, гажайыпка, имандылыкка толы. Бул белгiлi бiр ауру. Содан тура алмай екi кун жаттым. Онтустiк Казакстан облысы Шымкент каласы.

Қазақтың дәстүрлі шай дастарқаны және олардың атаулары мен түрлері — «Ана тілі» Ұлт газеті

Барлык келенсiздiк, бiз тамактанганда холестерин — баратын жерi бауырга емес, керiсiнше кан тамырларына барып, кабыргаларына как болып жабысып калгандыктан тамырларымыз жiнiшкерiп, бiтелiп калады. Ол осы адiстi озiне колдануга бел буды.

  ПРОШИВКА ДЛЯ РЕСИВЕР GI HD SLIM COMBO DVB S2 T2 WI FI СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Брэгг бiржакты болмаган, егер адам ет жеуге уйренсе жей берсiн, бiрак аптасына кабаттан артык емес. Аркамнан ура бер, тек басымнан урма! Сiзге бiр кун жемiс жеп, келесi кунi ет пен казы — картага кошуге болмайды.

Бір жасқа толу тойы

Адам кашан озiнiн агзасын мапелейтiн iлiммен танысады, сонда оган омiрдiн купиясы ашылады. Бiз уакытымыздан ерте олемiз, себебi дурыс ойлауымыз жетiспейдi. Арине, ен дурысы осылардан ауаша болу.

Ашыгу — ултабардын поджелудочная железа кызметiн реттейдi жане оте жаксы асер етедi. Оздерiнiн кандарынын созылмалы турде уланганын жане осынын салдары артурлi келенсiздiктерге, аурулага, ен сонында мезгiлсiз олiмге параешалар копшiлiк бiлмейдi. Осы теп-тегiс булшык еттердiн жасаушалары жумысын жаксы iстеу ушiн, оте жаксы тамак керек.